پروژه اداری شرکت الماس

استیشن منشی مربوط به دفتر مرکزی شرکت الماس تهران